Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy chodnika przy ul. Bytomskiej (w drodze nr 911), zarurowania rowu otwartego przydrożnego z budową przykanalików deszczowych oraz przebudową słupa napowietrznej sieci rozdzielczo – oświetleniowej n/n w sołectwie Orzech - Gmina Świerklaniec – na części działek nr : 865/6; 180/4.

2018-01-18 13:58:35
błędy formalne - konkurs na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2018-01-16 09:11:57
Zarządzenie Nr 1527/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Tarnowskie Góry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

2018-01-15 15:23:38
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4201.4.2016.AS2.41 z dnia 8.01.2018r. w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zwiercie".

2018-01-12 08:40:18
Zarządzenie Nr 1523/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.01.2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym p.n. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem”

2018-01-11 11:17:19
Zarządzenie Nr 1520/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 09.01.2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Statutu Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach

2018-01-10 09:13:09
ogłoszenie konkursu na zadanie priorytetowe w roku 2018

2018-01-09 08:47:10
Zarządzenie Nr 1514/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 04.01.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie Góry punktu wydawania żywności pozyskanej z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 w roku 2018” oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2018-01-05 08:03:59
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słoneczników 55

2018-01-03 15:35:30
Zarządzenie Nr 1508/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.12.2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

2018-01-03 13:01:43